Raspberry Pi – zdalny pulpit

Zdalny pulpit w Raspberry Pi.Często istnieje sytuacja, że przyzwyczailiśmy się pracować na laptopie a chcielibyśmy mieć możliwość pracy w środowisku graficznym na raspberrym. Zatem w tym artykule zajmiemy się uruchomieniem zdalnego pulpitu (VNC). Najpierw musimy zainstalować niezbędne oprogramowanie:

sudo apt-get update   – jak zwykle na początku aktualizujemy bazę dostępnych pakietów.
sudo apt-get install tightvncserver   – instalujemy tightvncserver.

Następnie uruchomiamy ręcznie serwer VNC. Zostaniemy poproszeniu o podanie hasła, które będzie wymagane do połączenia się z RPi.
<!– google_ad_section_end –>

pi@raspberrypi ~ $ tightvncserver
You will require a password to access your desktops.
Password: [nasze_haslo_glowne]
Verify: [nasze_haslo_glowne]
Would you like to enter a view-only password (y/n)? y
Password: [nasze_haslo_view_only]
Verify: [nasze_haslo_view_only]
New ‚X’ desktop is raspberrypi:1
Creating default startup script /home/pi/.vnc/xstartup
Starting applications specified in /home/pi/.vnc/xstartup
Log file is /home/pi/.vnc/raspberrypi:1.log

Następnie tworzymy plik w katalogu /etc/init.d odpowiedzialny za autostart naszego serwera. Realizujemy to wydając komendę utworzenia nowego pliku i

sudo nano /etc/init.d/tightvncserver

Wpisujemy tam następującą zawartość:

#!/bin/sh
### BEGIN INIT INFO
# Provides: tightvncserver
# Required-Start: $local_fs
# Required-Stop: $local_fs
# Default-Start: 2 3 4 5
# Default-Stop: 0 1 6
# Short-Description: Start/stop tightvncserver
### END INIT INFO

### Customize this entry
# Set the USER variable to the name of the user to start tightvncserver under
export USER=’pi’
### End customization required

eval cd ~$USER

case „$1″ in
start)
su $USER -c ‚/usr/bin/tightvncserver :1′
echo „Starting TightVNC server for $USER „
;;
stop)
pkill Xtightvnc
echo „Tightvncserver stopped”
;;
*)
echo „Usage: /etc/init.d/tightvncserver {start|stop}”
exit 1
;;
esac
exit 0

Jeśli nasza nazwa użytkownika jest inna niż ‘pi’, zmieniamy export USER=’pi’ na export  USER=’[nazwa_użytkownika]‚

Następnie należy nadać odpowiednie uprawnienia dla tego pliku:

sudo chmod 755 /etc/init.d/tightvncserver

Teraz dodajemy serwer VNC do procesów uruchamianych automatycznie przy starcie systemu:

sudo update-rc.d tightvncserver defaults

Teraz możemy już uruchomić zdalny pulpit na naszym ulubionym komputerze. W tym celu uruchamiamy TightVNC Viewer.

RPi_VNC

Okno programu TightVNC Viewer.

Jako serwer podajemy adres naszego komputerka Raspberry Pi. Może to być adres w postaci 192.168.XXX.XXX lub jak w moim przypadku wpis „raspberry”. Po dwukropku podajemy numer ekranu. W tym przypadku 1.

Istnieje również możliwość zdalnego uruchamiania konkretnego programu np. edytora, przeglądarki internetowej czy terminala. Można to zrealizować z wykorzystaniem programu Xming. Do prawidłowej pracy na platformie raspi nie musimy nic instalować. Musi być tylko włączony zdalny dostęp poprzez ssh.

Xming_Terminal

Terminal uruchomiony przy pomocy programu Xming na tle okna Windowsa.

Przykładowa zawartość pliku startującego terminal:

<?xml version=”1.0″?>
<XLaunch xmlns=”http://www.straightrunning.com/XmingNotes” xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance” xsi:schemaLocation=”http://www.straightrunning.com/XmingNotes XLaunch.xsd” WindowMode=”MultiWindow” ClientMode=”StartProgram” Program=”lxterminal” ClientStart=”PuTTY” RemoteHost=”192.168.XXX.XXX” RemoteUser=”pi” Display=”0″ Clipboard=”true”/>

Xming_gnumeric

Gnumeric uruchomiony przy pomocy programu Xming na tle okna Windowsa.

 

copyright: systemypomiarowe.pl